Til kunder som har samtykket til flytting av fond innen 20. august

Konverterte fond

I forbindelse med omlegging til ny prismodell for fond har vi nå flyttet din fondsbeholdning over til nye fond. Som følge av dette kan inngangsverdi/kostpris og urealisert gevinst/tap ligge med feil verdier i ditt Fondstorg. Dette gjelder kun for en kort periode og vil etter hvert vise med riktige verdier.

Du vil motta en endringsmelding fra VPS så snart flyttingen er fullført. Har du spareavtaler med forfall i flytteperioden kan du oppleve at disse går til gammelt fond og du blir stående med en restbeholdning her. Eventuell restbeholdning blir flyttet i løpet av de neste ukene. Fremtidige spareavtaler vil gå til nye fond.   

Flytting av fondsbeholdning

Du har beholdning i ett eller flere fond plassert på en depotkonto/fondskonto i Sparebanken Møre. 

Fordi vår prismodell endres, må dine fond flyttes til tilsvarende fond i ny prismodell. Risiko og investeringsstrategi i de ulike fondene forblir uendret.

For å kunne flytte fondene må du samtykke til flyttingen og inngå ny avtale om depotkonto/fondskonto

Ny prisstruktur

Myndighetene krever at det skal bli tydeligere for kundene hva som blir betalt til hvem. For å legge til rette for dette, endrer vi nå prisstrukturen.

Med ny prisstruktur blir prisen du betaler for fondssparing hos oss todelt.

  • Du vil fortsatt betale et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapene, og dette blir trukket fra din fondsbeholdning. Honoraret blir derimot lavere enn dagens forvaltningshonorar
  • Banken går bort fra å motta returprovisjon, men innfører i stedet en fondspris som belastes deg som kunde direkte fra din bankkonto. Hvilken bankkonto som blir belastet finner du i din nettpostkasse i nettbanken under "Informasjon fra banken" datert 16. mars 2021.

Som følge av ny prisstruktur oppnår du høyere avkastning direkte i fondet, da deler av prisen du betaler for fondssparingen nå blir belastet din bankkonto og ikke trukket fra fondskursen.

Gammel prisstruktur

I dag betaler du et forvaltningshonorar som blir trukket fortløpende i de enkelte fond. 

Banken mottar en del av dette forvaltningshonoraret som betaling for at vi distribuerer fond på vegne av fondsselskapene og for den rådgivningen vi gir til kundene våre. Dette blir kalt returprovisjon, og en slik prismodell har vært vanlig praksis blant mange banker.

Spørsmål og svar

Dersom du har beholdning i ett eller flere fond plassert på en depotkonto/fondskonto hos oss, må du samtykke til overnevnte endring og inngå ny avtale om depotkonto/fondskonto med banken.

Du kan gi ditt samtykke her. Samtykket innebærer å flytte beholdningen din over i et tilsvarende fond med ny prisstruktur. Risiko og investeringsstrategien i de ulike fondene forblir uendret.

Dersom du har beholdning i ett eller flere fond plassert på en Aksjesparekonto og/eller IPS konto hos oss, trenger du ikke å foreta deg noe.

Fondsandelene dine vil bli innløst ved manglende samtykke, ettersom banken ikke lenger kan tilby fond med returprovisjon. Verdien av dine fondsandeler vil da bli overført til din bankkonto som er registrert i VPS.

Du kan laste ned et manuelt samtykkeskjema her. Skjemaet kan leveres i et av våre kontor eller sendes inn til Sparebanken Møre att: Kundedrift, PB 121, 6001 Ålesund. Eller lastes opp og sendes inn her.

I dag betaler du et forvaltningshonorar som blir trukket fortløpende i de enkelte fond. Det betyr at avkastningen du får på fondene dine er netto avkastning etter at forvaltningshonoraret er trukket fra. Banken mottar en del av dette forvaltningshonoraret som betaling for at vi distribuerer fond på vegne av fondsselskapene og for den rådgivningen vi gir til kundene våre. Dette blir kalt returprovisjon, og en slik prismodell har vært vanlig praksis blant mange banker.

Myndighetene krever at det skal bli tydeligere for kundene hva som blir betalt til hvem. For å legge til rette for dette, endrer vi nå prisstrukturen.

 Med ny prisstruktur blir prisen du betaler for fondssparing hos oss todelt:

  • Du vil fortsatt betale et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapene, og dette blir trukket fra din fondsbeholdning. Honoraret blir derimot lavere enn dagens forvaltningshonorar. 
  • Banken går bort fra å motta returprovisjon, men innfører i stedet en fondspris som belastes deg som kunde direkte fra din bankkonto. Betalingen skjer månedlig

Endring i prismodell betyr at du nå vil betale et lavere årlig forvaltningshonorar til fondsleverandøren, og en fondspris direkte til banken. Dette fører til at mange av fondene får samme pris som i dag eller blir billigere, men noen fond vil også bli dyrere.

Som et resultat av omlegging til ny prisstruktur vil vi i løpet av våren flytte beholdningen din over i et tilsvarende fond med ny prisstruktur. All fondsbeholdning i fond merket med A vil bli flyttet til fond merket med N og B. Du som kunde vil få nærmere informasjon om dette i løpet av mars. Risiko og investeringsstrategien i de ulike fondene forblir uendret. 

Fond merket med A i fondsnavnet er fond hvor du som kunde betaler et forvaltningshonorar til fondsleverandøren og banken mottar en del av dette som betaling for formidling av fondet. 

Fond merket med N eller B i fondsnavnet er fond hvor du som kunde betaler et forvaltningshonorar til fondsselskapet i tillegg til en fondspris til banken. Disse fondene har lavere forvaltningshonorar, men risiko og investeringsstrategi er lik tilsvarende fond merket med A.

Målet med endringen er at det skal bli tydeligere for deg som kunde å få oversikt over hva du betaler og til hvem. Vi har valgt en rendyrket modell med bruk av andelsklasser uten returprovisjon og på denne måten kommer det klart og tydelig frem hva du betaler for å spare i fond hos oss.

I anledning endring av fondsmodell og prisstruktur er nye kjøp av fondsandeler i fond merket med A i fondsnavnet, samt økning av eksisterende spareavtale i disse fondene, ikke mulig. Det skyldes en overgang til fond uten returprovisjon og det er stoppet for alt nysalg i disse fondene. Dersom det er ønskelig å øke sparing må nye kjøp skje i våre nye fond (fond merket med N og B). Dette kan gjøres i fondstorget ved å klikke på ‘’fondshandel’’–‘’kjøp og salg’’/’’spareavtale’’/’’gaveavtale’’.

På sikt vil all fondsbeholdning i fond merket med A flyttes til fond merket med N og B. Du som kunde vil få nærmere informasjon om dette i løpet av mars.

Årsaken til at tilsvarende fond har kursforskjeller er ulik startdato på fondene (f.eks SBM DNB Teknologi A som ble lansert i 2001 og SBM DNB Teknologi N som ble lansert i juni 2020 med kurs 100). Ser du på endring i kurs fra en dag til en annen på hvert av fondene er de mer eller mindre lik.

Det er 0,- i kjøps- og salgsomkostninger på alle fond hos oss.

Du kan se belastningskontoen i Fondstorget under "tannhjulet" til høyre - "konto og retigheter" og fliken "bankkonti knyttet til VPS konto". 

Belastningen av fondsprisen skjer månedlig og den 1. i hver mnd. Betalingen skjer etterskuddsvis.

Dersom du gjør nye fondsplasseringer hos oss etter 15. februar (nye engangskjøp, nye spareavtaler/gaveavtaler) vil første belastning skje i april. For eksisterende fondsplasseringer kan første belastning skje i juni.

Siden 2018 har det årlig blitt tilsendt en oversikt over betalte kostnader. Denne oversikten finnes i halvårsoppgaven i VPS og finnes i innboksen din i Fondstorget.

Ja, fondsprisen du betaler til banken er fradragsberettiget og blir automatisk innrapportert til Skattemeldingen din.