Lav risiko - Tidsperspektiv 5 år +

Fondspakke for bedrift

Fondspakke for dere som er villig til å ta middels risiko og dermed kan forvente en noe høyere avkastning enn SBM Lav. For dere med en tidshorisont på over 5 år.

Middels risiko Middels risiko
Bedre avkastning enn lav risiko Bedre avkastning enn lav risiko
Moderat vekst Moderat vekst
SBM Middels bedrift 5 år +

Pakken inneholder følgende sammensetning av fond:

25 % Storebrand Global Kreditt IG N 25 % Storebrand Global Kreditt IG N 25 % Alfred Berg Gambak N 25 % Alfred Berg Gambak N 50 % Storebrand Global ESG Plus N 50 % Storebrand Global ESG Plus N
Pakken vår består av rentefond og aksjefond, og fondene kjøpes enkeltvis i VPS investortjeneste.
For å sikre at fondspakken er tilpasset en middels risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må dere kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper dere gjerne.
DNB Aktiv 80 N

Dette er et kombinasjonsfond:

DNB Aktiv 80 N DNB Aktiv 80 N
Med kombinasjonsfond investerer dere i både renter og aksjer i ett fond.
​For å sikre at fondspakken er tilpasset middels risikoprofil rebalanseres fondet av fondsleverandøren. Det gjør de ved å kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen opprettholdes og er i balanse. ​

Hvis dere oppretter fast plassering og dermed sprer plasseringen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker dere personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Hvorfor velge fond eller fondspakker med middels risiko?

  • Dersom dere godtar noe svingninger i verdien på deres portefølje. Dette betyr at dere aksepterer risiko for tap på investeringen i perioder i forventning om å oppnå høyere avkastning på lang sikt. 
  • Dersom dere legger vekt på at investeringen på lang sikt får en moderat vekst. Samtidig ønsker dere å unngå store fall i verdien på formuen.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at dere tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) dere kan akseptere.

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.