Høy risiko - Tidsperspektiv 3-5 år

Fondspakke for bedrift

Dersom dere ønsker et alternativ til bankinnskudd, når plasseringen er 3-5 år frem i tid, og dere ønsker høy risikoprofil.

SBM Høy bedrift 3-5 år

Pakken inneholder følgende sammensetning av fond:

25 % SBM Storebrand Global Kreditt IG N 25 % SBM Storebrand Global Kreditt IG N 25 % SBM Alfred Berg Gambak N 25 % SBM Alfred Berg Gambak N 50 % SBM Storebrand Global ESG Plus N 50 % SBM Storebrand Global ESG Plus N
Pakken består av rentefond og aksjefond, og fondene kjøpes separat i VPS investortjeneste.
For å sikre at fondspakken er tilpasset en høy risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må dere kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper deg gjerne.
DNB Aktiv 80 N

Dette er et kombinasjonsfond:

DNB Aktiv 80 N DNB Aktiv 80 N
Med kombinasjonsfond investerer dere i både renter og aksjer i ett fond.
For å sikre at fondspakken er tilpasset middels risikoprofil rebalanseres fondet av fondsleverandøren. Det gjør de ved å kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen opprettholdes og er i balanse. ​ ​

Hvis dere oppretter fast plassering og dermed sprer plasseringen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker dere personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Hvorfor velge fond eller fondspakker med høy risiko?

  • Dersom dere godtar store svingninger i verdien på deres portefølje. Dette betyr at dere aksepterer risiko for store tap på investeringen i perioder i forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.
  • Dersom dere legger vekt på å oppnå høy vekst i verdien på investeringen på lang sikt. Samtidig godtar dere at utviklingen i formuen kan bli vesentlig dårligere enn ventet.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at dere tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) dere kan akseptere.

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.